top of page

Algemene voorwaarden

Afspraken vooraf. Simpel en duidelijk. Zodat jullie weten waar jullie aan toe zijn. En ik ook. 

 

1. Definities

De fotografe: Sarah Daalman - fotograaf bij Saar Fotografeert. Gebruiker van deze algemene voorwaarden en de opdrachtnemer.

De klant: De persoon of personen met wie Saar Fotografeert een overeenkomst sluit, tevens degene(n) die deze algemene voorwaarden aanvaardt.

De opdracht: De dienst of het product dat geleverd zal worden door Saar Fotografeert, zoals overeengekomen in de overeenkomst. 

Offerte: Alle aanbiedingen die Saar Fotografeert doet aan de klant, met als doel een overeenkomst aan te gaan.

Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt door Saar Fotografeert ook elektronische communicatie toegestaan. Mits de identiteit van de afzender voldoende vaststaat. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de klant. 

Annuleren: Beëindigen of ontbinden van de overeenkomst. 

 

2. Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen de fotografe en de klant worden aangegaan. 

2.2 Wanneer de klant voorwaarden voorstelt die afwijken van de algemene voorwaarden, dan zijn deze         alleen bindend voor de fotografe wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk door haar zijn aanvaard. 

 

3. Aanbod

3.1 De door Saar Fotografeert uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. De fotografe mag haar aanbod intrekken tot twee werkdagen na aanvaarding door de klant. 

3.2 Het aanbod in de offerte is geldig tot 14 dagen na verzending.

3.3 Zo lang de fotografe nog geen overeenkomst met de klant heeft gesloten mag zij een andere (potentiële) klant een aanbod doen voor dezelfde datum. 

 

4. Aanvaarding van de opdracht

4.1 Als er een overeenkomst is gesloten tussen de fotografe en de klant dan kan deze alleen worden gewijzigd als de fotograaf én de klant daar mee instemmen. 

4.2 Saar Fotografeert rekent na aanvaarding van de opdracht een aanbetaling van 25% van het bedrag dat in de overeenkomst is afgesproken.

4.3 De datum voor de opdracht is past vastgelegd na het betalen van deze aanbetaling van 25%.

4.4 Het voldoen van de aanbetaling wordt gezien als aanvaarding van de opdracht. 

4.5 Wanneer de klant de algemene voorwaarden aanvaardt wordt hij geacht op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden. 

 

5. Uitvoering van de opdracht

5.1 Ik, de fotografe, garandeer dat ik aanwezig ben op de afgesproken datum, tijd en plaats om de opdracht uit te voeren. Tenzij er sprake is van overmacht. Natuurlijk binnen de grenzen van mijn verplichtingen als fotograaf. 

5.2 Als ik door overmacht niet in staat ben om de opdracht uit te voeren dan zal ik mijn uiterste best doen om een vervangen of een andere passende oplossing te vinden voor de klant. Als dat niet mogelijk is, dan is de klant geen betaling verschuldigd. In dat geval wordt ook de aanbetaling teruggestort. Let op, dit geldt niet als de klant de opdracht annuleert. 

5.3 Het aantal foto’s per onderdeel van de dag, de stijl en de sfeer van de foto’s worden bepaald door de de fotografe. De klant kan zich niet beroepen op emotionele of financiële schade wanneer er volgens de klant beelden van momenten of personen ontbreken. Bij het sluiten van de overeenkomst gaat de fotografe een inspanningsverplichting aan. Geen resultaatverplichting. 

5.4 De fotografe zal al het mogelijke doen om de kans op technische problemen zo klein mogelijk te houden. Saar Fotografeert is niet aansprakelijk voor schade bij technisch falen. 

5.5 De beeldselectie wordt door de fotografe gedaan. Het is voor de klant niet mogelijk om niet gebruikte/ onbewerkte beelden in te zien of op te vragen. Na levering van de opdracht worden deze ongebruikte beelden verwijderd. 

 

6. Levering

6.1 De beelden die geleverd worden blijven in eigendom van Saar Fotografeert.

6.2 Saar Fotografeert levert nooit onbewerkte beelden of RAW bestanden. Alleen de beelden die door de fotografe zijn geselecteerd en bewerkt worden geleverd. Dit omdat Saar Fotografeert een bepaalde kwaliteit wil leveren.

6.3 De foto’s worden nabewerkt en geleverd in de gebruikelijke stijl van Saar Fotografeert zoals dit ook in haar portfolio op haar website te zien is.

6.4 In de offerte staat hoeveel beelden Saar Fotografeert levert. Deze beelden worden door Saar Fotografeert geselecteerd. De klant kan de onbewerkte bestanden niet inzien om zelf een selectie te maken. 

6.5 De (digitale) foto’s, afdrukken of albums worden pas geleverd nadat de factuur betaald is.

6.6 Digitale bestanden worden geleverd in JPEG.

6.7 De genoemde levertijden voor albums zijn geschatte levertijden, daar kunnen geen rechten aan worden ontleend. Saar Fotografeert is niet aansprakelijk voor vertragingen van leveringen door de leverancier. 

6.8 Saar Fotografeert bewerkt beelden op een gekalibreerd scherm. Het kan zijn dat de kleuren op een beeldscherm van de klant er anders uitzien. Saar Fotografeert gaat uit van de kleuren zoals deze op haar beeldscherm te zien zijn. 

6.9 Saar Fotografeert is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van fotoafdrukken die door de klant zijn besteld bij een andere partij. 

6.10 Het veiligstellen van de geleverde beelden is de eigen verantwoordelijkheid van de klant. Wanneer de klant de beelden verliest kan hij deze tot maximaal 6 maanden na levering opnieuw opvragen bij de fotografe. 

 

7. Betaling

7.1 Saar Fotografeert stuurt een factuur aan de klant met daarop het verschuldigde bedrag.

7.2 De klant controleert de factuur op fouten voordat zij betaalt. Als de factuur betaald is wordt de factuur bindend en kan de klant geen bezwaar meer maken tegen deze factuur. 

7.3 De klant heeft een termijn van 14 dagen om de factuur te betalen. Saar Fotografeert levert geen beelden voordat de factuur helemaal is betaald. Een preview na de bruiloft wordt dus ook pas geleverd na betaling. 

 

8. Wijziging

8.1 Als de trouwdatum, na het sluiten van de overeenkomst, naar een andere datum wordt verplaatst dan zal ik de bruiloft op deze nieuwe datum fotograferen. De klant overlegt dit eerst met Saar Fotografeert. 

8.2 Is het voor mij niet mogelijk om te fotograferen op de nieuwe trouwdag, dan wordt er door mij gezocht naar een vervangende fotografe in vergelijkbare stijl. De rest van de opdracht blijft hetzelfde. De nabewerking zal in dit geval in handen blijven van Saar Fotografeert. 

8.3 Gaat de klant niet akkoord met de voorgestelde en vervangende fotograaf, dan mag zij de overeenkomst opzeggen. De aanbetaling van 25% wordt in dit geval niet teruggestort. Saar Fotografeert heeft de oorspronkelijke trouwdatum immers vastgehouden voor de klant en heeft mogelijke andere opdrachten voor deze datum moeten weigeren en hierdoor verlies van inkomsten.

8.4 Bij verplaatsing van de bruiloft worden de op dat moment geldende tarieven van Saar Fotografeert in rekening gebracht. Jaarlijkse prijsverhogingen worden bij verplaatsing van de bruiloft aan de klant doorberekend.

 

9. Annulering 

9.1 Een opdracht kan alleen schriftelijk worden geannuleerd door de klant.

9.2 Wanneer een opdracht geannuleerd wordt, wordt de aanbetaling van 25% niet teruggestort. 

 

10. Aansprakelijkheid

10.1 Saar Fotografeert is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is voor de klant. Tenzij er sprake is van schuld of grove opzet door de fotografe. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

10.2 Bij overmacht, zoals bijvoorbeeld diefstal of brand of technisch falen is iedere aansprakelijkheid van Saar Fotografeert uitgesloten.

 

11. Klachten 

11.1 Klachten over het door Saar Fotografeert geleverde werk moeten schriftelijk worden gemeld binnen 5 werkdagen na het ontvangen van de digitale fotobestanden. 

11.2 Klachten die na de termijn van 5 werkdagen binnen komen worden niet in behandeling genomen. 

11.3 Het indienen van een klacht zorgt er niet voor dat de betalingsverplichting van de klant komt te vervallen. 

11.4 De fotografe heeft het recht om binnen een redelijke termijn alsnog goed werk af te leveren. Tenzij dit zorgt voor onevenredige schade bij de klant. 

11.5 Producten, zoals fotoalbums, worden door Saar Fotografeert besteld en gecontroleerd. De klant komt dit product bij de fotografe ophalen, waar het product gezamenlijk nogmaals wordt gecontroleerd. Eventuele klachten over het album moeten direct en ter plekke worden gemeld. Saar Fotografeert is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan het album nadat de klant dit mee heeft genomen. Klachten over de staat van het product worden niet in behandeling genomen wanneer deze pas later gemeld worden. 

11.6 Als de klant wil dat een fotoproduct na controle door Saar Fotografeert aan de klant opgestuurd wordt, dan is het risico op schade tijdens verzending voor de klant. Saar Fotografeert kan hier niet voor worden aangesproken. 

 

12. Auteursrecht 

12.1 Het eigendom van de beelden blijft bij Saar Fotografeert. 

12.2 De klant geeft toestemming aan Saar Fotografeert om de beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden op internet en in drukwerk. De klant heeft geen recht op korting, vergoeding of terugbetaling wanneer Saar Fotografeert de beelden gebruikt. 

12.3 Voor gebruik van de beelden voor promotiedoeleinden wordt geen voorafgaande toestemming aan de klant gevraagd. Deze toestemming geeft de klant door een overeenkomst met Saar Fotografeert aan te gaan, waar deze algemene voorwaarden een onderdeel van zijn. 

12.4 De klant mag de digitale bestanden gebruiken voor privédoeleinden. Wanneer de klant de beelden online wil plaatsen (bijvoorbeeld op social media) dan moet de bedrijfsnaam van Saar Fotografeert vermeld worden. 

12.5 De door Saar Fotografeert geleverde beelden mogen niet commercieel door andere bedrijven, zoals leveranciers, worden gebruikt zonder dat de fotografe daar toestemming voor heeft gegeven.

12.6 De klant mag de geleverde beelden niet op internet plaatsen in een andere bewerking. Het is dus bijvoorbeeld niet toegestaan om de beelden te plaatsen met een filter, andere kleuren, of uitsnede.

12.7 Afwijkende afspraken over de publicatie van foto’s worden schriftelijk vastgelegd met de fotografe. 

bottom of page